☆☆គុណសម្បត្តិ☆☆

Ⅰ.ប្រសិនបើយើងធ្វើការជំរុះដោយម៉ាស៊ីន

យើងមិនចាំបាច់ធ្វើការជំរុះដោយខ្លួនឯងទៀតនោះទេ។

 

Ⅱ.ប្រសិនបើយើងធ្វើការជំរុះដោយម៉ាស៊ីន

យើងនឹងអាចទទួលបានស្បែកស្អាត់ជារៀងរហូត

 

☆☆ Before&After ☆☆

☆☆ដំណាក់កាលជំរុះរោម☆☆

☆☆តំលៃ☆☆

​​​Contact Us

Tel: 089-714-601

   069-714-601 

OPEN 9:00~18:00(最終受付)

Tuesday holiday

No.29 St.232⊥125

Sangkat Veal Vong,Khan 7Makara,

Phnom Penh Cambodia

Follow Us

  • w-facebook
  • White Instagram Icon
rogo 2 - Copy.png
  • White Blogger Icon

JAPAN BEAUTY CARE

E-mail : info@jbc19.com

 

FB : JBC Beauty

© 2023 by Body Care. Proudly created with Wix.com