1/3

ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម!!

 

✆ 

089 714 601

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

<ថ្មី>

 

【រីករាយជាមួយការ Promotion ក្នុងខែតុលានេះ】
 សំរាប់អតិថិជនដែលចង់សាកល្បងជម្រុះលើកដំបូង យើងមានការ Promotion Free ផ្នែកS1ដងដោយឥតគិតថ្លៃ សំរាប់នារីគឺយើង Free ផ្នែក Bikini 1ដង ហើយសំរាប់បុរស គឺ Free ផ្នែកពុកមាត់ 1ដង ដោយឥតគិតថ្លៃ!!!!!
ការ Promotion នេះមានរហូតដល់ចុងខែតុលាតែប៉ុណ្ណោះ!


Tel : 089 714 601/069 714 601

FB:JBC Beauty

​​​Contact Us

Tel: 089-714-601

   069-714-601 

OPEN 9:00~18:00(最終受付)

Tuesday holiday

No.29 St.232⊥125

Sangkat Veal Vong,Khan 7Makara,

Phnom Penh Cambodia

Follow Us

  • w-facebook
  • White Instagram Icon
rogo 2 - Copy.png
  • White Blogger Icon

JAPAN BEAUTY CARE

E-mail : info@jbc19.com

 

FB : JBC Beauty

© 2023 by Body Care. Proudly created with Wix.com